Kislexikon

Elõször is. Ha valami problémátok támad, nem árt, ha tudjátok mi az amit kerestek, de legalábbis nem árt, ha közös nyelven beszélünk. Ezért javasolt ennek a lexikonnak a tanulmányozása! Arról nem is beszélve, ha ismeritek az angol kifejezéseket, akkor már az Interneten is kiterjedt keresésbe tudtok kezdeni!

Lássuk mibõl élünk:

| A-Á | B | C | CS | D | E-É | F | G | Gy | H | I-Í | J | K | L-Ly | M | N | O-Ó | Ö-Õ | Ü-Û | P | Q | R | S-Sz | T-Ty | U-Ú | V | W | X | Y | Z |

A

Lap tetejére

ADC: Az Analog to Digtal Converter, vagyis digitálisról analógra alakító eszköz jelölése. Ahhoz, hogy egy sampler v. PCM szintetizátor a külvilág jeleit fel tudja dolgozni, azelõtt digitalizálni kell az analóg jelet, mely az ADC konverter segítségével történik.

Additív szintézis: Egy hang összeszerelése ezzel a módszerrel fundamentálok (melyek itt tisztán szinusz hullámok) felhasználásával történik. Minden fundamentál frekvenciának megvan a saját amplitúdója és burkológörbéje, mely íly módon lehetõvé teszi minden egyes harmonikusnak az egyedi szabályzását. A pipe orgonák v. a Hammond orgonák pl. ezen az addiítv szintézisen alapulnak.

Aftertouch: A szintetizátorok billentyûzetének egy része képes generálni az aftertouch MIDI üzenetet. Az ilyen tudású billentyûzeten minél erõsebben nyomsz le egy már nyomva tartott billentyût, MIDI aftertouch üzenet generálódik, melynek paramétereként ez az erõ lesz. Ez az üzenet attól függõen hogy az ezt értelmezõ hangmodul v. hangkártya mit reagál rá, elég kifejezõvé teheti a játékmódot. (Pl. egy ilyen hatására a hangmodul elkezdi a hangot vibrato-ztatni.)

Aliasing: Az alias egy hallható mellékterméke a digitális rendszerek mûködésének, és akkor jelntkezik, mikor a jel olyan harmonikusokat tartalmaz, melyek frekvenciája nagyobb mint a mintavételi frekvencia fele.

Alapharmonikus: Ld. Fundamentál

Aluláteresztõ szûrõ: Ld. Low Pass Filter

Amount: Magyarul mennyiség, többnyire arra utal, hogy a moduláció milyen mértékben legyen hatással a célparaméterre.

Amplifier: A szintetizátor amplifier-je, vagyis erõsítõje a szintézis azon komponense, ami a hang erejét képes befolyásolni egy vezérlõ jel szerint.

Amplitúdó: Ez a kifejezés használatos arra, hogy egy jel mennyiségét meghatározzuk. Ez jelentheti egy audio jel hangerejét, vagy egy elektronikus jel feszültségének nagyságát.

AM: Ld. Amplitúdó Moduláció

Amplitúdó moduláció: A jel szintjének változtatása. Pl. Ha egy VCA-t modulál egy LFO, az eredmény a jel hangerejének periódikus növekvése és csökkenése lenne. Erre van egy zenében használatos kifejezés, amit tremolónak hívnak. Egyik fajtája a ringmoduláció, mely hangfrekvencián történik. Részletesen olvashatsz róla az Effektek Magyarázata fejezetben (*).

Analóg: Az adat (vagyis jel) egy nem digitális, folyamatos és folytonos formában.

Analóg Szintetizátor: Egy olyan szintetizátor, mely feszültség vezérelt modulokat használ hangok szintetizálására. A koncepciót, mely analóg modulok összekötésének sztenderdizálását valósítja meg Dr. Robert Moog, a szintetizátorok szülõatyja találta ki. A három fõ feszültségvezérelt modul egy analóg szintetizátorban a következõ: VCO (oszcillátor), VCF (szûrõ), és VCA (erõsítõ).

Apperiodikus hullámforma: Egy olyan hullámforma, ami sosem ismétli alakját.

Arpeggiator: Arpeggiatornak hívjuk azt az eszközt, ami egy MIDI-rõl bejövõ akkordot önálló hangokra bont, és azokat ritmikusan ismétel adott sorrendben. A legtöbb arpeggiator különbözõ sorrendi sablonokat ismer, hogy sokféle alkalmazásba be lehessen illeszteni. Az arpeggitor tipikus paraméterei az oktáv tartomány ( = hány oktávban ismételje az akkord hangjait), az irány, és a sebesség. Néhány arpeggiator tartalmaz beépített ritmus mintákat, esetleg a zenész is programozhat ilyeneket.

Attack: A burkológörbe v. envelope egyik paramétere. Azt definiálja, hogy a burkológörbe a kezdõpontról mennyi idõ alatt érje el a maximumát. Az attack fázis akkor kezdõdik, miután a burkológörbe megkapja a trigger jelet, pl. ha lenyomsz egy billentyût a billentyûzeten.

Attenuator: Az attenuate valamely erõ csökkentésére utal. Az attenuator olyan eszköz ami csökkenti valaminek az értékét, általában egy jel amplitúdóját.

B

Lap tetejére

Balance: A sztereo jel elhelyezkedésének beállítása a sztereo kimenõ jelben.

Balansz: Ld. Balance

Band Pass Filter: Az ilyen karakterisztikájú szûrõ csak azokat a frekvenciákat engedi át, amelyek a cutoff frekvenciája környezetében helyezkednek el. A cutoff frekvencia alatti és feletti frekvenciák tompítva lesznek, egy bizonyos tartományon kívül pedig egyenesen kitörli a frekvenciákat.

Band Stop Filter: ld. Notch Filter

Band Reject Filter: ld. Notch Filter

Bank: Az Emulator III-as samplereknél a bank az, ami tartalmazza a preseteket, a mintavett hangokat és a szekvencia adatokat..

Bounce: felvételnél vagy szekvenszingnél kijelölt sávok összekombinálását (összekeverését) , azok egy újabb sávra történõ felvételét értjük ezalatt.

Buffer: a számítógép memóriájának azon területe, ahol adatok ideiglenes tárolása történik.

Bug: egy szleng, számítástechnikai szakzsargon. Szó szerint bogarat jelent, de ebben a szakmában a számítógép programjában levõ hibát értjük, mely nem kívánt mûködést okoz. Rendkívül zavaró egy dolog.

BP filter: ld. Band Pass Filter

BPM: Az angol eredetû Beats Per Minute kifejezés betûszója. A tempónak, vagyis a zene sebeségének a mutatója. Fizikai tartalma: a negyedhangok száma per perc.

Burkológörbe: ld. envelope

C

Lap tetejére

Carrier: Az információt hordozó jelet szoktuk így hívni, fõleg akkor, ha meg akarjuk különböztetni a moduláló jeltõl.

Cardioid: egy olyan irányított mikrofon, melynek karakterisztikája szív alakú, szûk mintájú, és szinte csak a mikrofon elõtti hangokra érzékeny. Nagyon hasznos dobok felvételéhez.

Cent: a félhang század része. Egysége a hangmagasság.

Chorus: Egy hangduplázó eljárás, melyet úgy képeznek, hogy két megegyezõ hangot raknak egymásra kis késleltetéssel (delay, ideje 20-50 mS), illetve eközben finoman modulálják a frekvenciáját az egyik, esetleg mindkét hangnak. Részletesebb leírását az Effektek Magyarázata fejezetben olvashatod. (*)

Clipping: a clipping egyfajta torzítást jelent, ami akkor keletkezik, mikor a jel túllépi a megengedett értéket. Az ilyen jel clip utáni alakja abszolút a rendszer függvénye, mégpedig azé, ahol ez bekövetkezik. Az analóg tartományban ez úgy realizálódik, hogy a jel limitálva, vagyis korlátozva lesz a maximum szintnél. A digitális tartományban ez egyenértékû a numerikus túlcsordulással, ezért a kimenõ jel az eredeti jel maximum feletti részének negáltja lesz.

Clock: órajelet jelent a magyar mûszaki fordításban. Órajel gyanánt pulzus jelet szoktak használni melyet valamilyen generátorból nyernek. Kapcsolódó cím: MIDI Clock

Control Change: ezt a MIDI üzenetet fõleg azért találták ki, hogy egy hanggenerátor viselkedését lehessen befolyásolni jelentõs mértékben. Ez az üzenet alapvetõen két összetevõbõl áll:
  • A kontroller sorszámából, amely definiálja, hogy melyik tulajdonságot kell befolyásolni. Ez az érték 0 és 120 közé kell essen.
  • A kontroller értékébõl, ami változtatás nagyságát hordozza.
A kontrollerek olyan effektek készítésére alkalmasak, mint pl. egy lassan elõjövõ vibrato, egy panoráma mozgatása, egy hangerõ szabályzása, egy filter cutoffjának az állítása stb. Nézd meg a MIDI Continuous Controller-t is.

Control Voltage: Az analóg szintetizátorokban vezérlõ feszültséget használtak a hang paramétereinek irányítására, így pl. a hang magasságának, a filter cutoff frekvenciájának stb szabályzására. Ahhoz pl. hogy egy tremolo effektet kapj, egy LFO modul kimeneti jelét kell egy erõsítõ modul CV bemenetére kapcsolnod, amely a mindenkori feszültség mértékének megfelelõen fogja szabályozni a rajta átmenõ jel hangerejét.

Compressor: Lásd: Kompresszor

Crossfade: az egyik hang másikba történõ fokozatos fade- elése. Ez úgy történik, hogy az egyik hang hangereje fokozatosan csökken, a másiké viszont ezzel arányosan nõ.

Crossover: fõképpen hangosítási rendszerekben használatos eszköz, a bejövõ jelet frekvenciatartományokra bontja, így a hangszóró tölcsérek a hozzájuk tartozó frekvencia részt kapják (pl. a magas sugárzók csak a magasakat stb).

Cutoff frekvencia: a filter ezen paramétere a leglényegesebb faktor a kialakuló hang szempontjából. Pl. egy lowpass filter a jel cutoff frekvenciánál nagyobb harmonikusokat tompítja, azokat kiszûri. Az ez alatti frekvenciákat viszont átengedi, anélkül hogy hozzájuk nyúlna.

CV: ld. Control Voltage

D

Lap tetejére

DAC: A Digtal Analog Converter, vagyis analógról digitálisra alakító jelölése. Minden digitális eszköz végén kell legyen egy ilyen, mert a digitális jel nem hallgatható, az emberi fül számára használhatatlan.

Dalszerkesztõ: olyan eszköz v. szoftver, amely lehetõvé teszi a zene megírását, zenei események rögzítését, szerkesztését. Nagyjából azonos a kifejezés a Szekvenszer szóval, de a magyarban nem tisztázott, hogy az analóg szekvenszereket is lehet-e dalszerkesztõnek nevezni.

dB: az erõsítés mutatója az elektronikában. A hang energiájának a mérésére használják, Alexander Graham Bel-hez kapcsolódik a dolog. Ugyanis 1 dB 1/10 Bel-nek felel meg.

dB/oktáv: ebben az egységben szokás megadni tipikusan egy szûrõnek a meredekségét. Jelentése az, hogy a szûrõ karakterisztikájában a frekvencia változásával milyen arányban osztódik le a jel. Pl. egy 24dB/oktávos aluláteresztõ szûrõ esetén a bejövõ frekvencia amplitúdója 24 dB-el lesz kisebb a cutoff frekvencián felül egy oktávnyira, 48 dB-el lesz kisebb két oktávnyira, stb.

Depth: ld. Amount

Digitális: az adatnak (vagy jelnek) ez a formája kvantumokban van kifejezve, melyre a bináris számrendszert szokás használni. Egy digitális szintetizátorban v. samplerben a hanggenerálás minden részlete numerikus számítás eredményeként jön létre. A digitális információ nem hallgatható, ezért a külvilágba jutás elõtt analóg jellé szokás alakítani DAC átlalakítóval.

Digitalizálás: Az a folyamat, melynek révén az analóg jelet digitálissá alakítjuk.

Dinamika tartomány: Az a tartomány, amit hangszer által kiadni képes leghalkabban és leghangosabban lejátszható hang határol.

Dinamikus: ezt a kifejezést használjuk arra, mikor valami idõben változtatható, modulálható.

Dinamikus Mikrofon: az ilyen elvû mikrofon a hangnyomást változó értékû ellenállássá alakítja.

Direkt tér: a szoba azon pontjai, ahol a hangforrásból a fülünkbe közvetlenül érkezõ hangokat hangosabbnak halljuk mint a visszaverteket.

Dump: általában nagy mennyiségû folyamatos és összefüggõ adat átküldésére szokták ezt a kifejezést használni. Pl. ha egy szintetizátor elküldi egy vagy több hangszínét egy másik szintetizátor v. számítógép részére, azt Dump-nek szokták nevezni.

Dynamic Range: ld. Dinamika tartomány

E-É

Lap tetejére

Elengedés: ld. Release

Envelope: az envelope-ot arra használják, hogy egy hangot alakító komponenst vezéreljen egy adott idõkereten belül, hogy ez alatt a hangra valamiféle változást gyakoroljon. Például egy envelope szabályoz egy vezérelhetõ erõsítõt, mely a rajta átfolyó jel hangerejét idõben szabályozza, így pl. egy hang folyamatosan felerõsödhet, elhalkulhat. Az envelop egy trigger jel hatására indul el, többnyire egy fix trigger hatására, pl. egy billentyû lenyomására. A klasszikus envelope négy függetlenül állítható fázissal rendelkezik: Attack, Decay, Sustain, Release (magyarul felfutás, lecsengés, kitartás, elengedés). Az Attack, a Decay és a Release idõ vagy meredekségi értékek, a sustain pedig egy szintet jelent. Mihelyt az envelope triggert kap, a burkológörbe keresztülhalad az Attack és Decay fázisokon amígnem eléri a Sustain szintet, ahol addig marad, míg a trigger jel meg nem szûnik. Az envelope ezitán elkezdi a Release fázist, míg el nem éri a minimum értéket.

Equalizer: az az eszköz, mely lehetõvé teszi kiválasztott frekvenciák erõsítését v. attenuálását az audio spektrumban. Az equalizerek általában több sávon képesek ezt tenni, hogy a zenésznek precíz kontrollja lehessen a hangszínen. A szó 'kiegyenlítõ'-t jelent, és az eredetéhez kapcsolódik: a régi audio eszközök (mikrofonok) hibáít így próbálták kiegyensúlyozni, hogy jobban hasonlítson a felvett hang az eredetihez. A modern zenében a szintetizátorok és a samplerek megjelenésével azonban elvesztette eredeti értelmét, hiszen ezeken a gépeken nincs mihez képest kiegyensúlyozni bármit is.

EqualiNzer: ez egy édesség lehetne, de ilyen nincs. Ha lenne is, kiegyenlített linzernek hívnák, és biztos jó sokba kerülne.

Erõsítõ: ld. Amplifier

F

Lap tetejére

Fade: elhalványulás, elhomályosulás. A zeneiparban valaminek a fokozatos változását jelenti minimumról maximumra, vagy fordítva.

Fade In: a zenében a fade in egy hang fokozatos felhangosodása általában nulláról valamilyen szintre.

Fade Out: a zenében a fade in egy hang fokozatos elhalkulása valamilyen szintrõl nullára.

Fast Fourier Transzformáció: az eredeti matematikai mûvelet számítógépre optimalizált algoritmusa, mely arra jó, hogy egy hangfile audio spektrumát leképezze.

FC: ld. Cutoff Frekvencia

Feedback: Lásd: Visszacsatolás

Felfutás: ld. Attack

Felüláteresztõ szûrõ: ld. High Pass Filter

FFT: ld. Fast Fourier Transzformáció

Filter: A filter, vagy szûrõ egy olyan elem, ami a jelben szereplõ frekvenciákat saját karakterisztikájának megfelelõen átengedi, tompítja, esetleg erõsíti. A filter legfontosabb paramétere a cutoff frekvencia. A filtereknek általánosságban 4 fajtája van karakterisztikájuk szerint. Ezek: a lowpass, highpass, bandbass és notch. A legáltalánosabb filter típus a lowpass filter, vagyis az aluláteresztõ szûrõ.

Flange: ezt az effektet úgy hozzák létre, hogy két azonos hangot kis késéssel egymásra layerelnek (egymásra raknak) mintegy 1-20 mS késéssel, miközben picit modulálják ezt a késést. Részletesebb leírását az Effektek Magyarázata fejezetben olvashatod. (*)

FM: ld. Frekvencia Moduláció

FM szintézis: egy különleges módszer, melyet a korabeli Yamaha szintetizátorok honosítottak meg (legismertebb közülük a DX-7). Szinusz, ill. szinusz alapú hullámokból épít fel hangokat úgy, hogy azokat egymással modulálja (Frekvencia moduláció), így jut az eredetinél jóval bonyolultabb hangokhoz.

Földhurok: Olyan búgás, melyet az eszközök közti földvezetéken átfolyó áram okoz. Ennek oka hogy a két gép más potenciálú földre lett kötve.

Fourier-spektrum: a hang spektruma. (ábrázolása frekvencia tartományban).

Frame: a videoiparban használatos idõegység, egy kép ciklusideje. Pl. a 25 frame azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 25 kép jelenik meg. A zeneipar is használja ezt szinkronegységnek (pl. MTC szinkronnál), és mivel számos sztenderd létezik a frame sebességre (pl. PAL, SECAM stb), ezért ez a nagy 'keveredés'.

Frekvencia: a frekvencia a periódisidõ reciproka. Mértékegysége a Hertz, (Hz) mely az 1/s megfelelõje.

Frekvencia moduláció: a carrier jel frekvenciájának folyamatos változtatása egy moduláló jel szerint. Részletesen olvashatsz róla az Effektek Magyarázata fejezetben (*)

Frekvencia tartomány: a jelek vizsgálatának egyfajta szemléltetése illetve értelmezése, melyben a jelben szereplõ spektrumvonalak amplítúdóit tüntetjük fel egy adott idõpillanatban. Ábrázolás esetén a spektrumvonalak amplitúdója szerepel a koordinátarendszer egyik tengelyén, a frekvencia a másikon. Ez a módszer árul el a legtöbbet a hangképrõl, sõt, az emberi fül mûködése is ehhez a szemlélethez áll a legközelebb. Pl. ha a spektrumban csak a páratlan számú helyeken látunk spektrumvonalat, akkor tudjuk hogy a hang 'lebegni' fog, a legalsó spektrumvonal (más néven a fundamentál v. alaphang) pedig elárulja, milyen hangmagasságúnak fogjuk hallani az adott hangot.

Fundamentál: a legkisebb sorszámú harmonikust nevezzük így. Magyar elnevezése szerint ez az alapharmonikus, és a hangot mindig ennek a frekvenciájával megegyezõ hangmagasságúnak halljuk.

Fûrészfog hullámforma: A fûrészfog jel idõtartományban úgy néz ki, hogy elindul minimum értékrõl, majd a periódusideje alatt folyamatosan és egyenletesen eljut a maximumig, ahol ideális esetben azonnal (delta T=0) minimumra zuhan, ahol a ciklus újból kezdõdik. Spektruma rendkívül egyszerû: mind páros mind páratlan számú harmonikusokban gazdag, melyek a fundamentáltól eltávolodva is igen jelentõs amplitúdóval rendelkeznek, ezért világosnak halljuk ezt a hangot. Az alaphullámformák közül ennek van a leggazdagabb spektruma, ezért ezt a legérdemesebb szûréssel gyötörni.

Fûrészjel: ld. Fûrészfog hullámforma

G-Gy

Lap tetejére

Gain: az a faktor, amennyivel az eszköz változtatja a jel amplítúdóját.

Gate: a gate, vagyis kapu, mást jelent technikai szövegkörnyezetben mint azt sejteni engedné. Mint az igazi kapu, ez is lehet nyitva vagy csukva - vagy technikai szóhasználattal élve - aktív vagy inaktív. A gate egy eszköz értelmében egy olyan egység, amely tompítja a rajta áthaladó jelet egy specifikus feltétel szerint. Pl. egy zajkapunál a kapu a jel áthaladását megszûnteti, ha a jelszint egy adott érték alá esik. Szintetizátoroknál a gate egy vezérlõjelet jelent. Pl. a billentyûzet gate jelet generál mindaddig, míg le van nyomva egy billentyû. Ha a billentyût felengedjük, a gate jel ismét inaktív lesz. Egy envelope generátor pl. használhatja ezt triggerelési célokra, melynek a folyományaképpen pl. egy VCA egység vezérelhetõ.

Glissando: gyors hajlítás egymás mellett elhelyezkedõ hangok sorozatán keresztül egy skálázó passzusban. Ha két hangot nyomsz le a billentyût miközben a glissando be van kapcsolva, akkor a két hang közötti összes hangot lejátsza növekvõ v. csökkenõ sorrendben egymás után. Olyan mint a portamento, csak a hangmagasság itt félhangonként változik.

Gyûrûsmoduláció: ld. Ringmoduláció - rendkívül helytelen magyar elnevezés, hiszen a ring itt nem a gyûrûre, hanem az effekt jellegzetes csengésére utal.

H

Lap tetejére

Hajlítókar: ld. Pitchbender

Hallható tartomány: az a tartomány, amit az emberi fül képes felfogni. Egy egészséges fiatal kb. 20 Hz-tõl 20000 Hz-ig hall, de ez azonnal leszûkül egy jó kis Heavy Metal koncert v. Opera után.

Hangerõ: ld. Volume

Hangfrekvencia tartomány: A 20 Hz feletti tartományt nevezzük hangfrekvenciás tartománynak, és általában az emberi hallás felsõ határát szoktuk érteni a felsõ küszöb alatt.

Hard disk recorder: a többsávos digitális felvevõk azon csoportját értjük ez alatt, melyek a sávokat digitálisan hard disken (vagyis vincseszteren) tárolják, és így élvezik a korlátlan szerkeszthetõség, a random access, és a minõségromlás hiányának minden elõnyét.

Harmonikusok: matematikailag a hangok úgy tekintendõk, mintha számos harmonikusból lennének felépítve, illetve azok összegébõl. Minden harmonikus egy szinuszhullámból áll, mely a létezõ legtisztább hullámforma (a szinusz az egyetlen jel, mely mindössze egyetlen harmonikusból áll, mely a tétel megfordításából adódik).

Harmonikus Torzítás: olyan harmonikusok jelenléte az eszköz kimeneti jelében, melyek nem voltak jelen a bejövõ jelben.

Háromszög hullámforma: A háromszög jel idõtartományban úgy néz ki, hogy elindul minimum értékrõl, majd a periódusidejének fele alatt folyamatosan és egyenletesen eljut a maximumig, ahol mégegyszer ugyanennyi idõ alatt ugyanígy lesüllyed minimumig, ahol a ciklus újból kezdõdik. Spektruma csak páratlan számú harmonikusakat tartalmaz, azok is elég gyengék. Az utóbbi tény miatt kicsit fuvolaszerûnek halljuk a hangot, az elõbbi miatt pedig "lebegõ" karaktere van.

Háromszögjel: ld. Háromszög hullámforma

Hertz: a frekvencia mértékegysége, megegyezik 1/s-al. Jele, Hz.

High Pass Filter: a High Pass Filter, vagy más nevén felüláteresztõ szûrõ minden frekvenciát tompít a cutoff frekvencia alatt. Az ezen pont feletti frekvenciákat viszont érintetlenül hagyja.

HP Filter: ld. High Pass Filter

Hullámforma: a jel idõtartományban megjelenített alakját nevezzük így.

Hz: A Hertz jele.

I-Í

Lap tetejére

Idõtartomány: a jelek vizsgálatának egyfajta szemléltetése illetve értelmezése, melyben a jel mindenkori értékét az idõ függvényében értelmezzük. Ábrázolás esetén a jel értéke szerepel a koordinátarendszer egyik tengelyén, az idõ a másikon. Ez az ábrázolásmód nem árul el sokat arról, hogy a hangot milyennek fogjuk hallani, arra alkalmasabb a frekvenciatartománybeli vizsgálat. Idõtartományban dolgoznak viszont a szinttetizátorok és samplerek, mivel ez az egyetlen technikailag megoldható mód arra, hogy egy audio jelet tároljunk.

IMA: International MIDI Association - Nemzetközi MIDI Szövetség. Ez a szervezet, illetve utódjaik, az MMA látja el a MIDI sztenderdek felügyeletét.

Interface: valamilyen felületet jelent. (pl. User Interface = kezelõi felület)

Interfész: ld. Interface

Interpoláció: Egyfajta approximáció, közelítés. Az interpoláció során a függvény egy várható értékét számítjuk ki a környezetében levõ értékek összefüggéseinek alapján.

J

Lap tetejére

Jósági Tényezõ: ld. Resonance

K

Lap tetejére

Karakterisztika: jelleggörbe. Valaminek a viselkedését írja le más tényezõ(k) függvényében.

Kattogás: ez a nem kívánatos audio jelenség akkor következik be, mikor sztohasztikus zaj kerül a rendszerbe VAGY méggyakrabban azért, mert a hangminták nincsenek nullátmenetre igazítva, ezért egymás utáni megszólaltatásukkor, illetve loopoláskor a minták között ugrás van. Ebben a pillanatban ugyanis a membrán ránt egy nagyot, ezt halljuk kattanni.

Keygroup: az Akai samplereknél így hívják a programot v. patchet.

Kiegyenlített skála: ebben a hangolásban egy oktáv 12 egyenlõ részre van osztva. A két hang közti frekvencia aránya mindig ugyanaz. A legtöbb hangszer így lett bekalibrálva, de jónéhány enged ettõl eltérõ beállításokat is (pl. Ensoniq ASR-X Pro).

Kitartás: ld. Sustain

Kitöltési tényezõ: ld. Pulzusszélesség

Kondenzátor Mikrofon: az ilyen elvû mikrofon a hangnyomást elõbb kapacitás változássá, majd késõbb feszültséggé alakítja.

Korreláció: viszony

Kritikus távolság: az a pont, ahol a zengetõ és a direkt tér hatása azonosan érvényesül.

Kvantálás: egy jel kvantumokban (egységekben) kifejezve. Többnyire. Van specifikus értelmezése szekvenszerekre. Ld. Quantize

L

Lap tetejére

Layer: szószerint réteget, héjat jelent. A zenészek ezt a kifejezést az azonos rendszerben megszólaló hangokra használják. Pl. layer az, ha valaki egymásra rak két hangszínt, így azok egyszerre szólalnak meg. Az is layer, ha valaki felosztja a MIDI billentyûzetet két részre, alulra rak egyfajta, felülre pedig egy másik hangszínt, melyeket egyidejûleg tud elérni, azokat egyszerre v. akár külön-külön is képes megszólaltatni.

Lecsengés: ld. Decay

LFO: az LFO az alacsony frekvenciás oszcillátor angol megfelelõjének kezdõbetûinek összevonásából származik. Az LFO periodikus jelet generál alacsony frekvencián (konyhanyelven monda lassú a mûködése), általában választható hullámformákon. Az envelope-hoz hasonlóan ez is hangformáló egységek vezérlésére szolgál.

Limiter: Lásd: Effektek magyarázata rész

Loop: szó szerint hurkot jelent, de annyira elterjedt a kifejezés a magyar nyelvterületen is,hogy célszerû megmaradni az eredeti kifejezésnél. Konyhanyelven mondhatnánk azt, hogy minden loop, ami ciklikus, körbemegy, stb. Loop-ot értünk pl. ha egy szekvenszer egy adott részt folyamatosan ismétel. Loopnak nevezzük ha egy sample-t úgy hosszabbítunk meg, hogy egy adott részét ismételjük folyamatosan körbe-körbe.

LP Filter: ld. Low Pass Filter

Low Pass Filter: a Low Pass Filter, vagy más nevén aluláteresztõ szûrõ minden frekvenciát tompít a cutoff frekvencia felett. Az ezen pont alatti frekvenciákat viszont érintetlenül hagyja.

Lyukszûrõ: ld. Notch Filter

M

Lap tetejére

Merge: jelentése: egyesíteni, összekombinálni. Pl. két MIDI In egyesítését nevezzük MIDI merge- nek.

MIDI: a MIDI betûszõ az angol "Musical Instrument Digital Interface" kifejezés kezdõbetûinek összevonásából ered. A '80-as évek kezdetén fejlesztették ki abból a célból, hogy a különbözõ gyártók hangszerei egy közös nyelven tudjanak egymással kommunikálni, összeköthetõek legyenek. Abban az idõben ugyanis ez nem létezett, sõt, mivel a MIDI digitális kommunikációs rendszer volt, a szintik meg egy ideig csak analógok voltak, ezért ennek fizikai korlátai is voltak akkoriban. Alapjábavéve a MIDI így mûködik: egy küldõ eszköz hozzá van csatlakoztatva egy vagy több vevõhöz. Pl. ha egy számítógép meg akar szólaltatni egy hangot az egyik szintetizátoron, akkor a számítógép a küldõ, a szinti a fogadó. Egy kevés kivételtõl eltekintve pont ebbõl az okból a legtöbb szinti 2 illetve 3 ilyen csatlakozóval rendelkezik: MIDI In, MIDI Out, és néhány gépen van MIDI Thru is. A küldõ a MIDI Out csatlakozón küld utasítást a fogadó MIDI In csatlakozójára. A MIDI Thru egy speciális funkció. Ez csatlakozó a fogadón helyezkedik el, és lehetõvé teszi a küldõ számára hogy a jelét egynél több fogadó is megkaphassa. A fogadó utáni elsõ vevõ eszköz tovább adja a MIDI Thru csatlakozójára a beérkezõ jelet anélkül, hogy azt módosítaná. Így egy újabb eszköz MIDI In-jét összekötve ezzel a csatlakozóval szintén vezérelhetõvé válik. Kialakul egy lánc, melyet a küldõ vezérel, és amely képes megcímezni a fogadókat.

MIDI Channel: más nevén MIDI csatorna: ez a legtöbb MIDI üzenetnek nagyon fontos része. Egy fogadó csak akkor tud reagálni a vett MIDI jelre, ha a fogadó MIDI csatornaszáma megegyezik azzal a csatornaszámmal, amelyen a küldõ küld. Ezért lehetséges hogy a küldõ képes megcímezni az egyes vevõket. Erre a célra egyébként 16 MIDI csatorna van fenntartva.

MIDI Continuous Controller: lehetõvé teszi folyamatosan változó információ (pl. hajlítókar stb) átadását a MIDI vezetéken. Ezek azonban viszonylag nagy memóriát foglalnak, ha szekvenszerbne rögzítjük. Egyébként azonos a Control Change fogalommal.

MIDI Csatorna: ld. MIDI Channel

MIDI Clock: A MIDI Clock üzenet meghatározza a zenerészlet tempóját. Arra szolgál, hogy olyan folyamatokat szinkronizáljon össze, melyek idõalapon mûködnek. A MIDI órajel 24 PPQN, ami azt jelenti, hogy negyedhangonként 24-szer küldi el a $F8-as üzenetet, ami a MIDI Clock kódja. Fontos, hogy ennek köszönhetõen a Midi Clock egy relatív idõt továbbító szabvány. Ha két gép fogadja a MIDI Clock-ot, egyszerre mûködhet, de ahhoz hogy egy helyen tartsanak ugyanabban az anyagban mindenkor, szükség van az MMC-re v. az MTC- re, v. a MIDI Song Position Pointerre.

MIDI In: A MIDI bemenetet jelöli. Ide szokás kötni a küldõ kimenetét (MIDI Out).

MIDI Interface: adott eszköz MIDI üzenetek fogadásának alkalmassá tétele úgy történhet, hogy egy olyan hardvert adnak hozzá, ami ezt a funkciót valósítja meg. Ezt hívjuk MIDI interface-nek, v. MIDI kártyának.

MIDI kártya: ld. MIDI Interface

MIDI Machine Control: A MIDI üzenetek azon csoportja, mely a távvezérlésre szolgál. Olyan utasításokat tartalmaz, mint a lejátszás kezdete, abbahagyása, folytatása. Az eszközök idõzítése nagy mértékben függ ezektõl az üzenetektõl.

MIDI Merge: Két v. több MIDI In egyesítését egy MIDI Out-ra nevezzük MIDI MERGE-nek.

MIDI Out: A MIDI kimenetet jelöli. Ide szokás kötni a fogadó bemenetét (MIDI In).

MIDI Órajel: ld. MIDI Clock

MIDI Song Position Pointer: ez a MIDI üzenet az egyik gép mindenkori abszolút helyét adja meg a dalban. Pl. akkor célszerû elküldeni, ha két gép megy szinkronban, és az egyiken elõretekerünk. Ilyenkor jobb ugyanarra a pontra vinni a másik eszközt is. Na erre jó ez.

MIDI Szinkron: A MIDI rendszerek szinkronizálására alapvetõen két módszer létezik. Az egyik a MIDI Clock, a máisk a MTC, azaz MIDI TimeCode. Ezek támogatására pedig még ott a MIDI Machine Control és a Midi Song Position Pointer is. A MIDI-t egyéb nem MIDI alapú rendszerhez is lehet igazítani, pl. szalagos magnóhoz. Ehhez az SMPTE formátum szükséges.

MIDI TimeCode: Egy abszolút idõt mutató a MIDI üzenet. Frame-ekhez van igazítva (a frame-ek száma beállítható), és ciklusonként teljes idõt közöl óra, perc, másodperc, frame formátumban.

MIDI Thru: a MIDI üzenetek hardveres továbbítása. Ha bejön az eszköz MIDI In-jére üzenet, akkor a gép a MIDI Thru csatlakozójára továbbadja, hogy a láncban szereplõ többi eszközhöz is eljusson.

Mintavételi frekvencia: mintavételkor (sampling) az egyes mintavételi idõpillanatok közt eltelt idõ reciproka. Minél nagyobb, annál élethûbb a hangzás. A CD esetében ez 44100 minta per másodperc, azaz 44100 Hz.

Mintavevõ: azokat az elektronikus eszközöket nevezzük mintavevõnek, melyek PCM technológiával memóriából játszák vissza az eredeti hang digitálisan mintavett változatát, és lehetõvé teszik, hogy a felhasználó saját maga is tudjon bevinni a külvilágból hangokat digitalizálás (samplingelés) útján, és az így keletkezett hangszínekkel zenélni lehessen.

MMA: MIDI Manufacturers Association, vagyis MIDI gyártók szövetsége. Gyakorlatilag a MIDI-s hangszereket gyártó cégek képviselõibõl alkult érdekképviseleti/felügyeleti szerv.

MMC: ld. MIDI Machine Control

Moduláció: szabályzás, befolyásolás. A moduláció befolyásol v. megváltoztat egy hangformáló komponenst egy modulációs forrás révén. Modulációs forrás lehet pl. LFO, envelope, vagy MIDI üzenet. A moduláció célállomása a hangformáló komponens, pl. a filter vagy egy VCA.

Monofón: olyan hangszerre mondjuk, mely maximum egyidejûleg egy hang megszólaltatására képes. A legtöbb régi analóg szintetizátor ilyen volt. Azok az ínséges idõk....

MTC: ld. MIDI TimeControl

Multitimbrális: olyan hangszerekre mondjuk ezt, melyek egyidejûleg legalább két különbözõ hangszínen tudnak megszólalni. Nem keverendõ össze a polifón jelzõvel! (Bár a multitimbrális gép minimum két hangig polifón kell legyen ugyebár).

Multi Track: azokat a felvevõ eszközöket nevezzük így, melyek a zenét több sávon engedik felvenni, és a sávokat egyenként engedik manipulálni.

Multitracker: a gyûjtõneve azon speciális magnóknak, melyek több sávot is képesek rögzíteni egyetlen kompakt kazettára, azok manipulációját sávonként teszik lehetõvé.

N-Ny

Lap tetejére

Négyszög hullámforma: A pulzus hullámforma azon speciális esete, mikor a kitöltési tényezõ pontosan 50%. Ekkor a pulzus hullám alsó és felsõ élei egyenlõ hozzúak. Ez a hullám csak páratlan számú harmonikusokat tartalmaz, amitõl 'lebegõ' jellege van.

Négyszögjel: ld. Négyszög hullámforma

Normalizáció: egy digitális feldolgozó funkció, mely maximalizálja az egész digitális file hangerejét olyan mértékben, amely a leghangosabb sample 100%-os kivezérléséhez szükséges.

Notch Filter: ez épp az ellentetje a Bandpass Filternek, vagyis csak a cutoff frekvencia körüli értékeket tompítja, minden más frekvenciát békénhagy.

Note On / Note Off: Ezek a legfontosabb MIDI üzenetek. Ezek akkor keletkeznek, mikor billentyût lenyomunk vagy felengedünk. Az üzenet megérkeztével általában a hang azonnal megszólal. Az üzenet paraméterei a leütött billentyû sorszáma (ebbõl derül ki a hangmagasság), és a leütés erõssége. A Note On a billentyû leütve, a Note Off a billentyû felengedve üzenet. A leütés erõssége 1-127-ig terjedhet, a 0-ás leütés erõsség ekvivalens a Note Off üzenettel.

Nullátmenet: ld. Zero Crossing

O-Ó

Lap tetejére

Oszcillátor: a szintetizátorokban az alaphullámformát elõállító modult nevezzük így. Funkcióját tekintve pontosan megegyezik pl. egy gitáron a húrral, mely rezeg, és így állítja elõ az alaphangot (amit persze a gitár akusztikai és fizikai jellemzõi módosítanak, így adva az általunk ismert gitár hangot).

Overload: ld. Túlvezérlés

Órajel: ld. Clock

P

Lap tetejére

Pan: ld. Panoráma

Panni: ez csak egy nõi becenév. Vuhaha.

Panning: így nevezik azt a folyamatot mikor egy jel pozícióját változtatjuk v. változik a sztereo panorámában.

Panoráma: a mono jel elhelyezkedésének beállítása a sztereo kimenõ jelben.

Patch: egy adott szintetizátoron v. sampleren elkészített hangra utal. A megnevezés abból származik, hogy a régi nagy moduláris szintetizátorokon ilyen kábelekkel kellett kialakítani a hangot. Hangkártyák esetében is igen gyakorta használt kifejezés ez. Míg a sample a nyers hangmintát jelenti, addig a Patch gyakorlatilag magába foglalja azt, és a hozzá tartozó egyéb paramétereket is (layerek, loop pontok, stb.), melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a hang zenében lejátszható legyen (mondjuk egy midibillentyûzeten keresztül más-más hangmagasságokon).

PCM: az angol Pulse Code Modulation kifejezés rövidítése. Így hívják azt a módszert, mellyel digitálisan tárolt audio jelet analóggá alakítunk vagy fordítva. Két dolog jellemzi: a kvantizációs tartomány, és a szegmensek. Az elõbbi gyakorlatilag a felbontást jelenti (hogy a bejövõ analóg jelet hány kvantumra, azaz egységre osztható, mely esetünkben a bitek számát jelenti, utóbbi pedig hogy hány mintát veszünk a folyamat során). Mûködése a következõ: azonos idõintervallumokban mintát veszünk a bejövõ analóg jelbõl, és ezekhez bináris kódsorozatot rendelünk. Innen az elnevezés: a bináris jelsorozatból (ami 0 vagy 1, tehát pulzus jel alakja van) állítunk elõ analóg jelet ( ez persze visszafelé is pont ugyanígy igaz).

Periódusidõ: egy ciklikusan ismétlõdõ jel egy ciklusának idõtartama másodpercben.

Pitchbend: ez egy MIDI üzenet. Ez az üzenet nagyon hasonlít a control change üzenetekre, mindössze külön kódot kapott. Az oka ennek az, hogy ez az üzenet lényegesen finomabb felbontást igényel, mint azt a Control Change üzenetek tudnak hordozni. Az emberi fül kivételesen érzékeny a hangmagasság változásaira, ezért van szükség arra, hogy a pitchbend még pontosabb legyen.

Pitchbender: a szintetizátorokon lévõ hajlítókart hívják így, és PitchBend MIDI üzeneteket generál a használata.

Polifón: olyan hangszerre mondjuk, mely legalább két hang egyidejû megszólaltatására képes. Ma divatos a 64 és 128 polifónia PCM szintetizátorok és samplerek körében, de analógnál és virtual analógnál a 16 már királyság.

Preset: az elõre beprogramozot hangszíneket vagy beállításokat hívják így a szintetizátorokon, samplereken. A preseteket a használat egyszerûsítése érdekében hozzák létre, memóriában tárolják azokat, és azonnal elõhívhatók kívánság szerint.

Program: többnyire a szintetizátor hangszíneit nevezik így. De kivételes esetben komplett beállításokat is jelenthet.

Program Change: ezek olyan MIDI üzenetek, melyek többnyire hangszín programok, beállítások közt váltanak. Értéke 1-tõl 128-ig terjedhet.

PPQN: Az angol Pulse Per Quarter Note kifejezés betûinek összevonása. Azt jelenti, hogy a rendszer, egy negyedhang ideje alatt hány belsõ órajelet generál: ez tehát a MIDI rendszer idõbeli részletességét fejezi ki. Ma a szekvenszerek tipikusan 384 PPQN-t tudnak, ami igencsak kívánatos, és ami azt jelenti, hogy 384 órajelet generálnak egyetlen negyedhang alatt. Mivel a MIDI órajele 24 PPQN, ezért ebbõl az is következik, hogy egyetlen MIDI Clock periódus alatt a gép 16 órajelet generál (384/24=16).

Pulse Code Modulation: ld. PCM

PulseWave: ld. Pulzus hullámforma

Pulse Width: ld. Pulzusszélesség

Pulzus hullámforma: ez egy kicsit komplikáltabb mint a többi alaphang, mert nem csak egyfajta pulzusjel létezik. Idõtartományban úgy néz ki, hogy egy periódus alatt elõször a pozitív maximum amplitúdóra ugrik, majd negatív maximumra a periódus végéig, majd elõrõl indul az egész. Az, hogy ez az ugrás a perióduson belül mikor történjék szabályozható, és ezt hívjuk kitöltési tényezõnek. Ezt a mennyiséget százalékban szokás megadni. A 10% kitöltés tehát azt jelentené, hogy a periódusidõ 10% százalékában a jel pozitív maximumon, a 90%-ban pedig negatív maimumon van. A pulzusjel egy speciális esete a négyszögjel, mely tulajdonképpen 50%-os kitöltésû pulzusjelet jelent.

Pulzusjel: ld. Pulzus hullámforma

Pulzusszélesség: az a mennyiség, amely megadja (százalékban), hogy a pulzus jel periodusaiban a periódusidõn belül milyen arányában legyen a jel pozitív ill. negatív maximumon.

Punch In: felvételkor a punch in felülírja az elõzõleg felvett részt a punch in ponttól kezdõdõen.

Punch Out: felvételkor leállítja a punch in által elkezdett folyamatot, megakadályozva ezzel az elõzõ hanganyag további felülírását.

PW: ld. Pulzusszélesség

Q

Lap tetejére

Q: ld. Resonance, vicces, de van ilyen elnevezésû szintetizátor is.

Quantize: a legtöbb szekvenszerben elõforduló egyik fontos segédeszköz, mely a memóriában eltárolt információt módosítja a ritmus pontosságának javítása-, esetleg a bejátszások pontatlanságainak korrigálásának érdekében.

R

Lap tetejére

Reggel 7 óra: Ezt sajnos mi sem tudjuk hogy micsoda.

Range: Tartomány

Release: Az envelope egy paramétere. Azt szabályozza, hogy a trigger jel megszûnése után a burkológörbe kimenete mennyi idõ alatt csökkennyen minimumra. A trigger jel megszûnésére azonnal elindul ez a fázis, tekintet nélkül a burkológörbe éppeni állapotára. Pl. azalatt is elkezdõdhet a Release fázis, ha még csak az Attacknál tart az envelope.

Resonance: ez egy fontos filter paraméter. Ez a cutoff frekvencia körüli szûk frekvenciasávban felerõsíti a jelet. Ez az egyik legkedveltebb módja a hangok manipulásának. Ha õrült módjára növeled ezt a paramétert, a filter önoszcillálásba kezd, és egy idõ után egy viszonylag tiszta szinusz jelet fog generálni, azaz oszcillátorként fog viselkedni.

Rezonancia: ld. Resonance

Ringmoduláció: A ringmodulátor egy olyan eszköz, amely szokatlan hangok készítésére alkalmas, melyeket hangszerek kimenetébõl származó jel felhasználásával állít elõ. A két bejövõ jelét használja, és olyan jelet állít elõ belõle, mely az eredeti jelek frekvenciáinak összegét és különbségét tartalmazza. Ezek a frekvenciák tulnyomó részt inharmonikusok, ezért a kijövõ hang többnyire meglehetõsen disszonáns. Ez az oka is egyben annak, miért olyan népszerû ez az effekt. Ring modulátort elõszeretettel használják pl. gitárok hangján, de a felsõkategóriás szintetizátorok és samplerek is szokták tudni ezt az effektet produkálni. A mi termékeink közül a Waldorf MicroWave II/XT/Q, Nord Lead/Rack II, Nord Modular/Micromodular rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. Egyes gépek (pl. Akai S3000XL) szintén tudják a ringmodulációt, de sajnos csak úgy, hogy az egyik bemenet egy fix hullámforma. A ringmodulátorról találsz részletes leírást az effektek leírása részben (*)

RMS: súlyozott átlag: 1/2(sqr(2))*érték (csúcs).

S-Sz

Lap tetejére

Sample: szó szerint mintát jelent. Ez lehet akár egy bejövõ jel pillanatnyi értéke, de így szokták nevezni a samplerekbe ill. hangkártyákba felvett (bedigitalizált) jelet, ami természetesen több mintát jelent.

Sample-and-Hold: Ez olyan áramkört v. módszert jelent, amely mintát vesznek a bejövõ jelbõl, és azt addig tartják a kimenetükön, míg triggert nem kapnak újabb minta vételére. (Ez ugyanaz az áramkör, amelyet analóg-digitál konverterekben (ADC) használnak).

Sample Dump: hangminták (sample-ök) átküldése valamilyen felületen keresztül, egyik gépbõl a másikba.

Sampler: a sampler olyan zenei eszköz, melynek alapvetõ mûködési elve a következõ: képes felvenni a külvilág bármely hangját a bemenetén keresztül, és azt képes bármikor megfelelõ trigger hatására visszajátszani.

Sample Rate: ld. Mintavételi frekvencia

Sáváteresztõ szûrõ: ld. Band Pass Filter

Sawtooth Wave: ld. Fûrészfog hullámforma

SCSI: az angol Small Computer Systems Interface betûinek összevonása. Egy olyan felület, amely ipari sztenderddé vált, és arra alkalmas hogy külsõ adattárolókat (vincseszter, CDROM, stb) tudjunk eszközeinkhez csatolni. Hasonló az IDE-hez amit a PC-kben használunk vincseszterek illesztéséhez, csak ez külsõ is lehet, minden rugalmasabb, elvileg gyorsabb, több eszközt kezel le, és mivel minden eszköz tartalmazza egyben a saját vezérléséhez szükséges áramkört, ezért többnyire hatékonyabb. Akárhogy is, a samplerek és külsõ hard disk recorderek ilyen felülettel rendelkeznek.

SDS: az angol Sample Dump Standard betûinek összevonása. Kidolgoztak egy sztenderd MIDI üzenettípust, mely segítségével az SDS-re képes eszközök hangmintákat tudnak egymás közt cserélni. Mivel MIDI, ezért rettentõ lassú.

Sequencer: Alapvetõen egy olyan eszközt értünk rajta, ami események sorozatán lépked keresztül. Létezik alapvetõen analóg és digitális, ezekbõl az utóbbi az elterjedt. Ami az utóbbit illeti: a zenészek ezt használják arra, hogy fevegyék a lejátszott zenei eseményeket, melyek tulajdonképpen a MIDI üzenetek. Sequencerként szolgálhat egy számítógépen futó program (pl. Steinberg Cubase, Cakewalk, stb), vagy lehet egy dedikált külsõ eszköz is (pl. Ensoniq ASR-X Pro).

Shelving EQ: egy olyan fajta equalizer, amiket fõleg hangszínszabályzásra használnak, hogy kiemeljenek, vagy elnyomjanak egy kisebb részt a hang spektrumából. Abban különböznek az általános filterektõl, hogy ezek csak módosítják a kijelölt részt, a többit pedig teljesen sértetelenül hagyják.
Fõleg keverõpultokon és sztereo berendezéseken alkalmazzák. Részletesebben olvashatsz róla az Effektek magyarázata c. részben.

Sinewave: ld. Szinusz hullámforma

SMDI: a SCSI-n keresztül történõ sample dump. Sokkal gyorsabb mint az SDS, viszont kevesebb gép képes erre a funkcióra.

SMPTE: analóg szinkronozási módszer. Fõleg a video iparban és analóg szalagos magnóknál alkalmazzák, amelyek nem képesek digitális szinkronra. Az SMPTE igen speciális, digitális gépekben nem túl gyakori. Nagy jack csatlakozó az ismérve. Van belõle Longitudinal Time Code (ezt audio kazettára szokás rögzíteni) és Vertical Interval Time Code (ezt meg videokazettára).

Soft Thru: a hardveres MIDI Thru szoftveres megvalósítása. Annyit jelent, hogy a bejövõ jelet (MIDI In) a MIDI Out-ra továbbítják.

Song Pointer: ld. MIDI Song Position Pointer

Sound Check: a koncert elõtti beállás, hangpróba

Spatial: térbeli

Spektrumvonal: a jel frekvenciatartománybeli értelmezésekor az egyes szinuszos összetevõk amplitúdóit nevezzük spektrumvonalaknak, ezek alkotják a spektrumot. A spektrumvonalak helyei azonosak a képviselt szinuszok frekvenciáival.

Spektrum: a bejövõ hang frekvenciatartományban megjelenõ képét nevezzük a jel spektrumának. A spektrumvonalak alkotják a hang frekvenciatartománybeli képét, azaz a spektrumot.

SquareWave: ld. Négyszög hullámforma

Step time: egy szekvenszer mód, melyben egyidejûleg egy hang vihetõ be, az is lépésenként.

Sustain: az envelope egy paramétere. Azt határozza meg, hogy milyen szintet érjen el az envelope az attack és a decay fázis után. A sustain fázisban maradunk (vagyis ezen a szinten maradunk) mindaddig, amíg a trigger jel meg nem szûnik.

Sweep: szó szerint seprést jelent, de itt valamely paraméter folyamatos végigmozgatását értjük valamely két érték közt. Pl. ha azt mondon filtert sweepel felfelé, akkor tudjuk, hogy a filter vágási frekvenciáját növeljük folyamatosan egy maximum értékig.

Sysex: ld. System Exclusive Data

System Exclusive Data: Ezzel a MIDI üzenettel hozzáférhetünk a MIDI eszköz szívéhez. Olyan paraméterekhez és funkciókhoz férhetünk ezek segítségével hozzá, melyekhez más MIDI üzenetek segítségével lehetetlen. Exclusive, vagyis az exkluzív kifejezés arra utal, hogy ezeket az adatokat csak egy fajta eszköz, egy meghatározott típusú eszköz tud értelmezni. Minden eszköznek vannak egyedi SysEx adatai. A leggyakoribb alkalmazásuk azzal van kapcsolatban, hogy egész memóriát tudjanak elküldeni MIDI-n keresztül, illetve hogy teljesen irányíthatóak legyenek számítógéprõl.

Szekvenszer: ld. Sequencer

Szinusz hullámforma: a legelemibb hullámforma. Megegyezik a matematikai f(x)=sin(x) függvénnyel. Frekvenciatartománybeli képe egyetlen függõleges vonal, mely nagysága a szinusz amplitúdójával egyezik meg.

Szinuszjel: ld. Szinusz hullámforma

Szintézis: valaminek a mestertéges úton történõ létrehozása, elõállítása. A szintetizátorok hangot állítanak elõ, hangot szintetizálnak. Innen az elnevezés.

Szubtraktív szintézis: egy tradicionális szintézis forma, melynek elve a következõ: komplex spektrumú hangból szûrõkkel kivonunk harmonikusokat. A legtöbb analóg (pl. MiniMoog, Prophet 5, Tb303) és virtual analóg szintetizátor (Nord Lead, Waldorf Q, Access Virus stb) ezt az elvet használja.

Szûrõ: ld. Filter

T-Ty

Lap tetejére

Taper: egy hangmintán egy fade in v. fade out, ami maradandó.

Temperált skála: ld. Kiegyenlített skála

Tempo: a zene lejátszásának sebességét értjük ez alatt. Mértékegysége a BPM.

Thru: A thru angol szó azt jelenti, valamin keresztül. A zeneiparban úgy megy a dolog, hogy a THRU az egy olyan kimenet (OUT), amire az IN jel is bekerül összekeverve az adott eszköz kimeneti jeleivel. Idetartozó téma: MIDI Thru

Timbre: hangszinezet. A hang minõségi jellemzõje, amely megkülönbözteti más ugyanolyan ampitúdójú és hangmagasságú hangtól.

Transducer: Olyan eszköz, amely energiákat tud más energiákká átalakítani. Pl. a gitár pickup-ja, a hangszóró membránja, stb.

Tranziens: az átmeneti állapotokat hívjuk így. A jel azon részét, mielõtt a végleges jel kialakul, vagy elhal. Pl. ha megütsz egy zongorahangot, van egy része a hangnak ahol felerõsõdik, ez pl. egy tranziens, egy "bekapcsolási állapot". A fül számára nélkülözhetetlen ez az információ, pl egy zongora hangját fel sem ismernénk ha az elsõ pár milliszekundumos tranziens részt kivágnánk a hangból.

Tremolo: ld. Effektek Magyarázata (*)

Triangle Wave: ld. Háromszög hullámforma

Trigger: A trigger egy olyan jel, ami eseményeket képes aktiválni. A szó is erre vonatkozik, általában események indítását szokták alatta érteni. Pl. a billentyû lenyomása vagy egy audio jel használható triggerként. Egy eseményt egy trigger indíthat el, illetve visszafele is igaz, egy eseményt lehet használni triggerként is. A leggyakoribb felhasználása a triggernek az envelope elõlrõl való elindítása.

Truncation: Egy hangminta manipulálásakor a hang vagdosását hívják így.

Túlvezérlés: az a torzítás, mely akkor következik be, mikor a jel amplítúdója meghaladja az áramkör dinamikatartományát.

U

Lap tetejére

Unity: akkor beszélünk Unity-rõl, mikor a bejövõ erõsítõfokozat pontosan illeszti a bejövõ jelet az adott rendszerhez, azon se nem erõsít, se nem gyengít.

Unison: unisonó, vagyis ugyanazon szólam több sávon/hangszeren történõ együttjátszása, mely a hang megvastagítását, kontúrozását szolgálja.

V

Lap tetejére

Valósidejû kontrollerek: olyan beavatkozó szervek, melyek idõben azonnali beavatkozást tesznek lehetõvé valamely folyamatban.

Vágási frekvencia: ld. Cutoff frekvencia

VCA: ez a rövidítés a Voltage Controlled Amplifier kifejezés kezdõbetûinek összevonásából keletkezett. Jelentése: feszültség vezérelt erõsítõ. A VCA az a komponens, ami egy jel erejét tudja szabályozni (pl. egy audio jel hangerejét) egy külsõ vezérlõfeszültség függvényében. Ezt a vezérlõfeszültséget többnyire egy envelope vagy egy LFO szolgáltatja. A VCA felfogható mint egy hangformáló.

VCF: ez a rövidítés a Voltage Controlled Filter kifejezés kezdõbetûinek összevonásából keletkezett.. Egy olyan szûrõt takar, mely a belemenõ jelet a vezérlõ jelek függvényében módosítja. A VCF felfogható mint egy hangformáló.

VCO: ez a rövidítés a Voltage Controlled Oscillator kifejezés kezdõbetûinek összevonásából keletkezett. Feszültség vezérelt oszcillátort jelent. Ez gyakorlatilag a analóg szintézis magja. Itt keletkezik a hang, amit a többi modul módosít. A VCO szintén vezérelhetõ, pl. a vezérlõfeszültség fogja megmondani a kijövõ jel frekvenciáját (vagyis hangmagasságát, azt a hangmagasságot, amit hallani fogunk)

Vezérlõ feszültség: ld. Control Voltage

Vibrato: ld. Effektek Magyarázata. (*)

Visszacsatolás: egy jelet egy párhuzamos ágon visszavezetünk a lánc egy korábbi részére, és ott hozzáadjuk az ottani jelfolyamhoz.

Volume: a kimeneti szintet szoktuk így jelölni.

W

Lap tetejére

Wave: A Waldorf szintetizátorokban az elemi hullámalakokat (hullámformát) jelenti. Ugyanennek a gyártónak van egy ugyanilyen elnevezésû szintetizátora is.

Wavetable: I. Bizonyos hangkártyákban használatos technika elnevezése. Gyakorlatilag ez egy sampler, ami digitális hullámformák visszajátszására képes több csatornán, és a zenész által meghatározott hangmagasságon (frekvencián). II. A Waldorf szintetizátorokban használt táblázat, amely a Wave-ekre mutat.

X

Lap tetejére

Y

Lap tetejére

Z

Lap tetejére

Zengetési tér: a szoba azon pontjai, ahol a visszavert hangok hangnyomása nagyobb mint a hangforrásból a fülünkbe közvetlenül érkezõ hang.

Zero Crossing: magyarul nullátmenet. Az a pont, amikor az egymást követõ minták elõjelet váltanak, és átmennek nullán. Célszerû a mintákat úgy vágni és loopolni, hogy a pontok erre a helyre kerüljenek, így biztos hogy a jel folyamatos marad, és nem fog kattogni.